2016-12-07

Toksiški vadovai bibliotekose - nauja ar tiesiog nediskutuojama tema?

Šaltinis: LinkedIn
Šiandien peržvelgdama naujų bibliotekininkystės ir informacijos knygų reklamą pamačiau mane sudominusį pavadinimą - Akademinės bibliotekos ir toksiška lyderystė (Academic Libraries and Toxic Leadership). Knygą planuojama išleisti šių metų pabaigoje. Susidomėjusi, suradau ir toksiškos lyderystės (tikriausiai, lyderiai šiuo atveju tapatinami su vadovais) apibrėžimą: "lyderiai, kurie demonstruoja destruktyvų elgesį ir sutrikusį (disfunkcinį) asmeninį elgesį. Toksiškos lyderystės koncepcija iš dalies persidengia su kitomis lyderystės sąvokomis ar požiūriais, tokiais kaip destruktyvi lyderystė, patyčios ir kai kuriais lyderystės stiliais, tokiais kaip autokratinis, lassiez faire (nesikišantis)."

Atlikus paiešką, pasirodo, kad toksiškos lyderystės problema šiek tiek gvildenta ir bibliotekininkystės profesiniuose žurnaluose. Pavyzdžiui, Library Journal rašoma, kad toksiški vadovai bibliotekose dažniausiai nepritaria jokiai naujovei ar pasiūlymui, mano, kad vien tik jo idėjos pačios geriausios, arba iš vis nenorėtų domėtis jokiais reikalais, išskyrus formalumus (pvz., dokumentų tvarkymas, sąskaitų pasirašymas). Tiesa, straipsnio autorius pažymi, kad bibliotekose būna ir nemažai toksiškų darbuotojų. Dar viename straipsnyje pateikiami toksiškų lyderių elgesio pavyzdžiai: manipuliacijos ir įtikinėjimas, kad išlaikytų valdžią; savo kaltės numetimas kitam; svarbių sprendimų vilkinimas dėl asmeninės baimės prisiimti atsakomybę; darbuotojų kiršinimas; darbuotojų skirstymas pagal tai, ar jie palaiko vadovo nuomonę.

Laukiu knygos išleidimo ir jūsų komentarų žinutei - ar girdėjote, patyrėte toksišką vadovavimą bibliotekoje? Kokie yra jūsų manymu, jo pagrindiniai bruožai? Regis, tema nenauja ir daug kam pažįstama, tiesiog apie ją mažokai viešai diskutuojama :).

BELL, S. Toxic leaders, toxic workers: learning to cope. In Library Journal [interaktyvus]. 24 June 2015 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2015/06/opinion/leading-from-the-library/toxic-leaders-toxic-workers-learning-to-cope-leading-from-the-library/

BERRY, M. Diagnosing the Toxic Leader. LinkedIn [interaktyvus]. 25 July 2015 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: https://www.linkedin.com/pulse/diagnosing-toxic-leader-mark-berry

Toxic leadership. In Wiley Encyclopedia of Management. Volume 11: Organisational behaviour [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per Wiley Online Library.

2016-12-04

Lietuvos bibliotekininkai diskutuoja apie specialistų rengimą ir profesinį tobulinimą(si)

Dalyviai savo komandos narius surado pagal jiems įteiktą saldainį
Gruodžio 2 d., žymaus bibliotekininkystės veikėjo Vaclovo Biržiškos gimimo dieną, VU KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas organizavo interaktyvią diskusiją „Bibliotekų specialistų rengimas ir profesinis tobulinimas(is): poreikiai, idėjos ir perspektyvos“. Renginyje siekta aptarti bibliotekų darbuotojų rengimo poreikius, bendrus profesinio tobulinimo interesus bibliotekų tinkle, mokymo organizatorių ir bibliotekų įsipareigojimus užtikrinant sėkmingą specialistų mokymą(si) ir darbą bibliotekose. Diskusijoje dalyvavo 32 įvairių bibliotekų, profesinių asociacijų atstovai, akademinės bendruomenės nariai. Tarp dalyvių - didžiausių Lietuvos bibliotekų asociacijų vadovai ir atstovai. Renginys - viena iš nedaugelio diskusijų, kurioje dalyvavo, bendrų specialistų rengimo ir profesinio tobulinimo sprendimų ieškojo įvairių bibliotekų - viešųjų, akademinių, specialiųjų, mokyklų - specialistai.

Interaktyvų renginį, kuriame dalyviai dirbo komandose, sudarė dvi dalys:

1) Bibliotekų darbuotojų rengimo ir tobulinimo(si) poreikiai bei kompetencijos.

2) Specialistų rengimo ir profesinio tobulinimo(si) organizavimas.

Pirmoje dalyje svarstyta, kokiems bibliotekose dirbantiems specialistams šiandien itin svarbu atnaujinti žinias ir kokių specialistų bibliotekose jau trūksta arba gali pristygti ateityje. Aptariant specialistų poreikį stengtasi nustatyti, ar yra bendrybių visame bibliotekų tinkle. Diskusijos metu apibūdintos 8 specialistų grupės:
Apibūdindami bibliotekininkus pradėjome nuo vizualinių asociacijų
 • Sistemų bibliotekininkai - dalyviai pabrėžė, kad bibliotekoje būtini specialistai, kurie galėtų dirbti su bibliotekų informacinėmis sistemomis - perprasti jų veikimo principus, dalyvauti modulių kūrimo ir plėtojimo veikloje.
 • Informacijos analitikai - šiems specialistams priskirtas informacijos ir duomenų analizės vaidmuo. Anot dalyvių, jie geba atpažinti, rasti ir atrinkti tam tikrą problemą atitinkančią informaciją ir duomenis, juos apdoroti ir pateikti vartotojui. 
 • Informacijos išteklių valdymo specialistai - specialistai, atsakingi už visą bibliotekos skaitmeninių ir tradicinių išteklių valdymo sprendimų ciklą pradedant nuo atrankos bei įsigijimo ir baigiant nurašymu.
 • Vadovai - diskutuota apie tai, kad visų grandžių - nuo aukščiausios iki viduriniosios - vadovams labai svarbu nuolat atnaujinti žinias ir gebėjimus.
 • Tyrėjai - specialistai, kurie atlieka bibliotekų veiklos ir paslaugų mokslinius tyrimus, analizuoja bibliotekų veiklos duomenis.
 • Bibliotekininkai-edukatoriai - šiuos specialistus dalyviai vadino bibliotekininkais-andragogais, už vartotojų mokymus atsakingais specialistais. Jie, dalyvių manymu, kuria neformaliojo ugdymo programas įvairioms vartotojų grupėms (pvz., senjorams, vaikams, studentams) ir įvairiomis temomis (pvz., informacinio raštingumo ir kt.).
 • Vartotojų aptarnavimo srityje dirbantys bibliotekininkai - ši grupė buvo nevienalytė ir atspindėjo atskirų bibliotekų tipų veiklos specifika. Pavyzdžiui, kai kurie akademinių bibliotekų atstovai kalbėjo apie vadinamųjų dalyko bibliotekininkų (kurių veiklos turinys, iš tiesų, labai persipyna su anksčiau aptarta "informacijos analitiko" kategorija), o viešųjų bibliotekų atstovai - lektūros rekomendacijų (angl. reader advisory professionals) specialistų poreikį. 
 • Mokyklų bibliotekininkai - pastebėta, kad mokyklose dirbantys specialistai turi išmanyti tiek vidinius, tiek su vartotojų aptarnavimu susijusius bibliotekų veiklos aspektus. Dažniausiai mokyklų bibliotekose dirba vienas-du specialistai, todėl jie atlieka įvairias užduotis.
Diskusijos metu pripažinta, kad svarbu gryninti specialistų poreikį, ypač kai diskutuoja įvairių bibliotekų atstovai, nes skiriasi jų veiklos specifika ir net naudojamos sąvokos. 

Toliau bandyta užsiminti ir apie tai, kokių gebėjimų reikėtų išvardintiems specialistams. Iš tiesų, detaliam aptarimui seminare pritrūko laiko. Tačiau dalyvių išvardytos kompetencijos pateikia nemažai medžiagos tolesniems svarstymams. Tai:
 • Specifiniai dalykiniai gebėjimai (pateikiame visus gebėjimus, neskirstant pagal pareigų grupes) - vadybos žinios, pedagogikos ir andragogikos pagrindai, informacijos išteklių išmanymas, literatūros išmanymas, bibliotekų informacinių sistemų išmanymas.
 • Horizontalus gebėjimas, išskirtas daugelyje pasiūlymų - mokslinio tyrimo gebėjimai - įvairių metodų išmanymas, duomenų analizės gebėjimai.
 • IRT ir informacinis raštingumas - jie buvo paminėti daugelyje pasiūlytų žinių ir gebėjimų sąrašų.
 • Asmeniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai - strateginis mąstymas, kritinis mąstymas, analitinis mąstymas, komunikacijos įgūdžiai, kūrybiškumas.
Svarbu pažymėti, kad bibliotekų darbuotojams, kaip parodė diskusija, reikia nemažai platesnių už vien bibliotekininkystės lauką žinių ir gebėjimų.

Renginyje diskutavo ir sprendimų ieškojo net penkios komandos
Antroje diskusijos dalyje problemų aptarimas buvo sutelktas į tris bibliotekų darbuotojų rengimo ir profesinio tobulinimo(si) aspektus: a) efektyvumą; b) kompetencijų suteikimą; c) parengimą darbui bibliotekose. Diskusijos dalyviams pasiūlyta šiuos aspektus įvertinti iš dviejų - mokymo paslaugų teikėjų ir bibliotekų - pozicijų. Svarstyta, kokio abiejų veikėjų indėlio reikia, kad specialistai būtų sėkmingai parengti ir dirbtų bibliotekose.

Labai svarbiu mokymo paslaugų teikėjų bei bibliotekų bendradarbiavimo laukas - mokymo poreikių nustatymas. Visi diskusijų dalyviai pažymėjo, kad sudarant mokymo programų turinį svarbu glaudžiai bendradarbiauti su bibliotekomis. Jos, savo ruožtu, rūpindamosios darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, turėtų nuolat planuoti kompetencijų tobulinimą savo bibliotekose, dalyvauti ir daryti poveikį mokymo programų turiniui. Faktiškai, bibliotekos - formuoja poreikį, arba kompetencijų užsakymą, atlieka įgytų kompetencijų patikrą. Diskusijos dalyviai taip pat pabrėžė, kad svarbu - personalo įgytų kompetencijų valdymas ir sklaida bibliotekos viduje per vidinius mokymus. Iš mokymų teikėjų tikimasi turinio kokybės ir taikomų metodų įvairovės (įskaitant, pvz., e.mokymus)

Siekdami, kad kompetencijas įgiję specialistai dirbtų būtent bibliotekose, pastarosios turėtų rūpintis, kad darbuotojų užduotys juos motyvuotų, atitiktų jų įgytas kompetencijas, užtikrinti, kad kompetencijų įgijimas vyktų kryptingai. Bibliotekų atstovų manymu, vienas iš efektyvių darbuotojų pritraukimo būdų yra profesinė praktika. Investuodama į darbą su praktikantais biblioteka gali tikėtis pritraukti naujų darbuotojų.

Diskusijos metu paaiškėjo, kad nagrinėjant kompetencijų poreikio, mokymo organizavimo klausimus labai svarbu tęsti dialogą tarp potencialių mokymo paslaugų teikėjų, įvairių tipų bibliotekų. Prieš atsisveikinant dalyvių paprašyta užrašyti ir perduoti organizatoriams savo pamąstymus ir pageidavimus. Apibendrindami renginį nemažai dalyvių akcentavo, kad svarbu tęsti tokio pobūdžio diskusijas ir kartu ieškoti geriausių bibliotekų darbuotojų rengimo ir profesinio mokymo(si) sprendimų. Dalyvių pasiūlė surengti daugiau diskusijų šiais klausimais: 

a) bibliotekų dalyvavimas rengiant studijų programas: "galimybė bibliotekoms įsitraukti į KF programų rengimą", "bibliotekų galimybė dalyvauti mokymo procesuose", "būtų naudinga diskutuoti apie dabar vykdomas studijų programas".

b) kompetencijų įvairių tipų bibliotekoms išgryninimas: "kompetencijų aprašai įvairių sektorių bibliotekų darbuotojams", "bibliotekų darbuotojų kompetencijų struktūravimas".

c) bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvoje: "kvalifikacijos tobulinimo sistema, bibliotekų, kaip metodinių centrų, galimybės", "norėtųsi išgirsti apie Mažvydo bibliotekos laimėto projekto bibliotekininkų kompetencijų kėlimo sistemos kūrimo eigą".

d) konkretūs veiksmai, projektai: "nebuvo aptarta, ką galima daryti, keisti jau šiandien", "pereiti prie konkrečių projektų / idėjų įgyvendinimo (kuo greičiau)".

e) kitokios tematikos aktualūs klausimai: "ateities bibliotekos vizija, misija", "biblioteka neformaliojo ugdymo sistemoje", "skaitytojų aptarnavimo modelių kūrimas, naujos aptarnavimo formos", "natūralios darbuotojų kaitos klausimas".

Gruodžio 2 d. įvykusi diskusija parodė, kad vis dar reikia kalbėtis ir įvairių bibliotekų atstovams, ir akademinės bendruomenės nariams, siekiant nustatyti, kokių specialistų reikia, kaip organizuoti jų rengimą ir tobulinimo(si) procesą, kokį indėlį į šią veiklą turėtų įnešti kiekvienas proceso dalyvis. Galimos ateities diskusijų temos:

 • Bibliotekininkystės žinios, būtinos iš kitų sektorių į biblioteką atėjusiems specialistams.
 • Bendrybių ir galimybių mokytis paieška tarp įvairių bibliotekų (pvz., kaip organizuojamas skaitytojų aptarnavimas akademinėse ir viešosiose bibliotekose). 
 • Bibliotekų darbuotojų karjeros planavimas, motyvavimas - ką galime padaryti mokymo metu ir pačiose bibliotekose, koks galėtų būti bibliotekų asociacijų vaidmuo skatinant dirbti bibliotekose.
 • Sėkmingi ir nesėkmingi mokymai: apsikeitimas patirtimi, kokie būdai, metodai labiausiai tinka mokyti praktikus, sėkminga bibliotekų vidinių mokymų patirtis.

Sąrašą galima tęsti :). Tikimės, kad panašaus pobūdžio renginiai vyks ir ateityje. Dėkojame visiems dalyvavusiems už entuziazmą, geranoriškumą, dalinimasis patirtimi ir idėjomis!

2016-11-28

EIFL akcija 'Padovanok Afrikos vaikui skaitymo dovaną'
Lietuvoje akcija "Knygų Kalėdos" jau tapo gražia tradicija. Per penkerius metus šios akcijos dėka Lietuvos viešųjų bibliotekų lankytojai gali skolintis daugiau nei 176 tūkstančius naujų knygų ir atrasti skaitymo malonumą.

Todėl šiais metais EIFL (Electronic Information for Libraries) komanda nusprendė pabaigti metus panašia akcija, tik skirta trijų Afrikos šalių - Etiopijos, Kenijos ir Ugandos - viešosioms bibliotekoms, kurios dalyvavo įvairiose EIFL Viešųjų bibliotekų programos (EIFL-PLIP) projektuose ir iniciatyvose. Akcija vadinasi "Padovanok Afrikos vaikui skaitymo dovaną" (anglų k. "Give a Child in Africa the Gift of Reading").

Kaip ir Lietuvoj, Afrikoje vaikai, ypač iš skurdžiau gyvenančių šeimų, gali gauti knygų ir skaityti tik vietinėje viešojoje bibliotekoje. Kitų galimybių tiesiog nėra. Tačiau ir bibliotekos dėl nestabilaus finansavimo siūlo tik suskaitytas ir senas knygas, dažniausiai išleistas užsieniuose ir į biblioteką patekusias 'iš antrų rankų' arba kaip dovanos. Bibliotekininkai retai gali įsigyti naujų vietoje išleistų knygų, kurių maži ir šiek tiek didesni skaitytojai nuolat prašo... EIFL akcijos metu "Padovanok Afrikos vaikui skaitymo dovaną" surinktos lėšos padės bibliotekoms bent dalį šių prašymų išpildyti.

Prie akcijos prisidėti gali kiekviena ir kiekvienas dviem būdais - aukojant lėšų internetu arba paskleidžiant žinią apie akciją kitiems geros valios žmonėms Lietuvoje ir užsienyje.

Ačiū.

Pasakos aplinkos kūrimas su „Coaching Spaces“ programa

Lapkričio 28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje lankėsi Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokiniai, dalyvaujantys projekte „Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo skaitmeninių kompetencijų ugdymas naudojant virtualią realybę bei 3D grafiką“. Susitikimo tikslas – išmokti kurti pasakos aplinką su „Coaching Spaces“ programa. Savo sukurtą 3D erdvę mokiniai galėjo peržiūrėti virtualiais akiniais.


Tokiuose pačiuose mokymuose lapkričio 18 dieną dalyvavo ir Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos ugdytiniai.

Galimybę susipažinti su virtualia realybe ir 3D grafikos technologijomis specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams suteikė dalyvavimas Povilo Višinskio bibliotekos projekte, kurio tikslas – ugdyti vaikų ir jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, skaitmenines kompetencijas, mažinti skaitmeninę šių visuomeninės grupių atskirtį ir padėti sėkmingiau integruotis į visuomenę.

Projektas vykdomas 2016 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. Pirmieji mokymuose dalyvauja Šiaulių specialiojo ugdymo centro, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus ir Dienos užimtumo centro, Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos ugdytiniai. Vėliau tokią galimybę turės ir kiti specialiųjų poreikių turintys žmonės – projekto partnerė VšĮ „Robotikos mokykla“ parengs mokymų programą ir metodinę priemonę, padėsiančią bibliotekų specialistams plėtoti naują paslaugą bibliotekose ir pasibaigus projekto veikloms.

Laimos Juzulėnienės inf.

Lijanos Feimanienės nuotr.


2016-11-26

The Reader - skaitymas, kuris vienija žmones

Šioje žinutėje norėčiau pasidalinti įdomiu britų pavyzdžiu - pelno nesiekiančios organizacijos The Reader (skaitytojas). Ši organizacija siekia propaguoti visuomenėje grupinį skaitymą, nes mano, jog skaitymas gali padėti žmonėms bendrauti ir spręsti įvairias problemas. Organizacijos svetainėje nurodoma, kad šiuo metu, kas savaitę The Reader skaito kartu su maždaug 2000 žmonių - kalėjimuose, darbovietėse, globos namuose, mokyklose ir vietos bendruomenėse.

Organizacija siūlo visiems piliečiams įvairius kursus, kurie padeda kitaip suvokti literatūrą ir skaitymo patirtį. Mane asmeniškai labai sužavėjo teminės skaitymo programos. Pavyzdžiui, skaitymas demenciją turintiems senyvo amžiaus žmonėms (apie bibliotekų organizuojamas skaitymo ir laisvalaikio programas tokiems žmonėms jau rašėme anksčiau). Anot The Reader, tyrimai rodo, kad skaitymo programos naudingos demencija sergantiems senjorams, nes stimuliuoja mąstymą, gerina gyvenimo kokybę, paskatina daugiau bendrauti ir turiningai leisti laisvalaikį. Įdomu, kad programa grindžiama moksliniais tyrimais apie demenciją ir skaitymą, kuriuos galima rasti čia pat - svetainėje. Programos vertinimas parodė, kad pagerėjo 86 proc. skaitytojų nuotaika, 87 proc. skaitymo grupė padėjo lavinti gebėjimą koncentruoti dėmesį, 73 proc. skaitytojų pastebėjo, kad suaktyvėjo jų socialinė sąveika. The Reader taip pat valdo senjorams skaitančių savanorių programą.

Apsilankykite The Reader svetainėje ir raskite daug naudingos medžiagos apie skaitymo programas įvairioms socialinėms grupėms. Šią patirtį galima sėkmingai pritaikyti ir bibliotekose!

2016-11-21

BiblioBistro - biblioteka propaguoja sveiką maistą

Šaltinis: The Mix at SFPL
JAV Miesto bibliotekų taryba (Urban Libraries Council) paskelbė 2016 metų inovacijų apdovanojimą laimėjusias bibliotekas. Apdovanojimas skiriamas bibliotekoms, kurios rado naujoviškų ir neįprastų būdų tenkinti įvairius savo aptarnaujamos bendruomenės poreikius. Iš apdovanotų bibliotekų galima pasisemti įdomių idėjų.

Štai 2016 metais viena iš inovacijų apdovanojimo laimėtojų - San Francisko viešoji biblioteka, kuri skatina sveiką maitinimąsi savo bendruomenėje. Tam tikslui buvo įkurta BiblioBistro - mobili virtuvė, kuri atsidurdavo turguose ir kitose lankomose vietose tam, kad pademonstruotų gyventojams, kaip galima gaminti sveiką maistą.

Mintis pradėti BiblioBistro viešuosius pasirodymus kilo supratus, kad neretai gyventojai nežino, kaip gaminti sveiką maistą. Anot bibliotekos darbuotojų, kai prieš septynis metus jie pradėjo bibliotekoje auginti žalumynų darželį, kad vaikai daugiau sužinotų apie sveiką maistą, jie pastebėjo, kad vaikai nežino, ką daryti su žalumynais. Paaiškėjo, kad ir gyventojai, ypač vargingai besiverčiantys, nelabai įsivaizdavo, kaip gaminti sveiką maistą, o ypač žalumynus. Tuomet bibliotekos darbuotojai Lia'i Hillman, kuri anksčiau dirbo virėja, kilo mintis sukurti mobilią bibliotekos virtuvę.

Visi, paragavę BiblioBistro skanumynų, gali nemokamai gauti patiekalo receptą bei bibliotekos knygų apie sveiko maisto gaminimą sąrašą. Taigi turguje ir kitose bendruomenės susibūrimo vietose besilankantys gyventojai galės sužinoti (ir paragauti), kokius patiekalus ir kaip galima pagaminti iš vietoje auginamų sveikų produktų.

Paregta pagal:

S. F. library rolls out Biblio Bistro for lessons on cooking. SF GATE [interaktyvus]. 22 February 2016 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.sfgate.com/bayarea/article/S-F-library-rolls-out-Biblio-Bistro-for-lessons-6778021.phphttp://www.sfgate.com/bayarea/article/S-F-library-rolls-out-Biblio-Bistro-for-lessons-6778021.php

STREZO, Kristen. ULC awards celebrate 2016 Top Innovators. Iš Library Journal [interaktyvus]. 15 November 2016 [žiūrėta 2016 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: http://lj.libraryjournal.com/2016/11/library-services/ulc-awards-celebrate-top-2016-innovators/

2016-11-16

Maxo Plancko gravitacinės fizikos institutas ieško bibliotekos vadovo

Makso Planko gravitacinės fizikos institutas ieškos bibliotekos vadovo darbui Potsdame. Visą skelbimą anglų kalba galima rasti čia. Paraiškos priimamos iki lapkričio 19 d.