Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje – struktūrinė pertvarka


2017 m. gruodžio 28 dieną Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengta spaudos konferencija. Žurnalistai supažindinti su Bibliotekoje vykdoma organizacinės struktūros pertvarka. Nauja struktūra ir pareigybių sąrašas įsigalioja nuo 2018 metų sausio 2 dienos.

Pertvarka, anot biudžetinės įstaigos direktoriaus prof. Broniaus Maskuliūno, vykdoma siekiant stiprinti veiklas, kurios Bibliotekų įstatymo yra pavestos būtent apskričių bibliotekų kompetencijai. Norima reaguoti į besikeičiančius bibliotekų vartotojų poreikius, gerinti paslaugų ir informacijos vartotojams prieinamumą ir kokybę, didinti veiklos produktyvumą, elektroninių paslaugų plėtrą, teikti veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ir kitas paslaugas. 


Siekiant įgyvendinti iškeltus uždavinius numatytos pagrindinės pertvarkos kryptys:
1. Kultūrinių, edukacinių veiklų plėtra, skiriant ypatingą dėmesį įvairią negalią turintiems žmonėms.
2. Bibliotekų specialistų kompetencijų tobulinimas. 
3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų intensyvinimas ir plėtimas.
4. Kraštotyros darbų tyrimas ir sklaida.
5. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas.
6. Veikla, susijusi su knygos grafika ir ekslibrisų fondu. 

Bibliotekos veiklą koordinuos 6 skyriai. 
Didžiausias Vartotojų aptarnavimo skyrius įsteigtas sujungus Skaitytojų aptarnavimo, Abonemento skyrius ir Meno ir muzikos skyrius. Naujasis skyrius teiks vartotojų registravimo ir informavimo paslaugas, aptarnaus abonemento ir skaityklų lankytojus. Informacijos išteklių valdymo skyrius  įsteigtas vietoj buvusio Komplektavimo skyriaus, jo funkcijos plečiamos – skyrius rūpinsis bendraisiais fondais, fondų komplektavimu ir katalogavimu. Naujai įkurtas Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius plėtos Bibliotekos jau vykdomą veiklą, t. y. vykdys kraštotyros tyrimus ir sklaidą, užsiims kultūros paveldo objektų skaitmeninimu, leidyba ir fondų populiarinimu, pildys videoteką, fototeką, kuruos Knygos grafikos centro veiklą. Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius teiks iš esmės tas pačias paslaugas kaip anksčiau platesnei auditorijai. Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus (buvęs Regioninis bibliotekų veiklos ir vadybos skyrius) pagrindinės funkcijos – užtikrinti Bibliotekos veiklos efektyvumą ir paslaugų plėtrą, koordinuoti Bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklą Šiaulių regione, teikti metodinę pagalbą regiono bibliotekoms, organizuoti ir vykdyti kvalifikacinius mokymus, tyrimus. Ūkio ir eksploatavimo skyrius  administruos 2 poskyrius – Informacinių technologijų ir Ūkio. 

Po pertvarkos veiklą pradės naujai įsteigtas Knygos grafikos centras, kurio pagrindinis tikslas – populiarinti knygos ženklus, sudaryti visuomenei galimybę susipažinti su ekslibriso kūrimo procesu, rūpintis Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondu. Centras organizuos edukacinius užsiėmimus, jo veiklą koordinuos Asta Kaktytė.  Taip pat atsiras dar viena skaitykla – Meno ir muzikos skaitykla, kuri perims buvusio Meno ir muzikos skyriaus funkcijas. Šios, taip pat Didžiosios bei Amerikos skaityklų, veiklą koordinuos Vartotojų aptarnavimo skyrius. 

Bendras etatų skaičius po pertvarkos lieka toks pat (84). Įkurtos kelios naujos pareigybės naujoms ar plečiamoms Bibliotekos veikloms vykdyti (rinkodaros specialistas, tyrėjas, grafikas etc.). Į kai kurias pareigybes pretendentų dar laukiama. 

Mažinama administracijos etatų. Direktoriui nuo šiol talkins tik vienas pavaduotojas – šias pareigas eis Regina Miežetienė. Sprendžiant regiono bibliotekų klausimus patariamąjį balsą turės Regiono bibliotekų taryba.

Laimos Juzulėnienės inf.
Ievos Slonksnytės nuotr.


Komentarai

Populiarūs įrašai