Viešosios bibliotekos savivaldybės pareigūnų akimis

Viešosios bibliotekos glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybės institucijomis formuluodamos veiklos prioritetus, organizuodamos veiklą, inicijuodamos įvairius projektus ir programas. Taip yra ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Dažnai, finansavimas, parama bibliotekos vykdomoms programoms priklauso nuo to, kaip savivaldybės pareigūnai suvokia bibliotekos vaidmenis. Verta susimąstyti apie jų požiūrį, kuris gali iš esmės skirtis nuo to, ką apie bibliotekos misiją, tikslus ir vaidmenis mano bibliotekos vadovybė. Šiame straipsnyje noriu pristatyti įdomų tyrimą, kuris iliustruoja tai, kaip savivaldybės pareigūnai, atsakingi už bibliotekas, mato jų strateginius prioritetus, vaidmenis ir veiklą. Pristatau tik dalį didesnio tyrimo, kuriame buvo ne tik nagrinėtas savivaldybės pareigūnų požiūris, bet bibliotekininkų ir bibliotekos lankytojų nuomonė apie bibliotekų vaidmenis. Tyrime visos nuomonės buvo palyginamos - rezultatai iš ties įdomus. Vertingi ir viešųjų bibliotekų vaidmenų apibendrinimai remiantis bibliotekininkystės profesinių organizacijų dokumentais. Visą tyrimą galima perskaityti žurnale New Library World, kuris prieinamas per Emerald duomenų bazę (žr. bibliografinius duomenis straipsnio pabaigoje).

Pristatomas tyrimas buvo atliktas viename didžiausių Kanados administracinių vienetų - Kvebeko provincijoje. Norint sužinoti pareigūnų nuomonę apie bibliotekas, buvo atlikti interviu su savivaldybės atstovais, atsakingais už bibliotekų veiklą, 12 savivaldybėse, kuriose veikė viešosios bibliotekos.

Pirmiausia, šiek tiek apie pačius respondentus. 10 apklaustų respondentų amžius svyravo nuo 45 iki 65 metų. Aštuoni iš jų neturėjo aukštojo mokslo diplomo. Tik vienas turėjo darbo kultūros srityje patirtį. Visi respondentai neskaitė savo savivaldybių viešosiose bibliotekose. Dėl to, kad Kvebeko provincijoje viešosios bibliotekos atsirado palyginti neseniai, respondentai nesilankė viešosiose bibliotekose ir jaunystėje.

Interpretuojant repondentų atsakymus pravartų žinoti ir kontekstą. Kvebeke savivaldybių bibliotekų tinklai buvo įsteigti tik įvykus tam tikriems administraciniams pokyčiams, todėl turi būti traktuojami kaip palyginti naujas reiškinys. Dažniausia savivaldybėse bibliotekų veiklą kuruoja laisvalaikio ar bendruomenės paslaugų padaliniai, todėl labai sudėtinga aiškiai apibrėžti bibliotekų vietą ir vaidmenį strateginių savivaldybės prioritetų kontekste. Tyrimo metu dešimtyje iš dvylikos bibliotekų vyko ar jau buvo baigti pastatų statybos ar rekonstrukcijos projektai, todėl savivaldybės pareigūnams itin rūpėjo pastatai. Finansinės asignacijos skirtingose savivaldybėse buvo įvairios, bet apskritai vertintinos kaip pakankamai nedidelės.

Ką gi leido sužinoti interviu su savivaldybių pareigūnais? Interviu rezultatai struktūruoti pagal kelis aspektus - vertybes, veiklos sritis, vaidmenis ir tikslines auditorijas - kurios leidžia atskleisti požiūrį į viešąją biblioteką.

Vertybės. Daugelis respondentų minėjo tokias viešųjų bibliotekų vertybes, kaip kokybiškos paslaugos, prieinamumas ir skaitymas. Įdomu tai, kad septyni apklaustieji paslaugų kokybę sieja su bibliotekos pastatu, tuo tarpu aštuoni pareigūnai taip pat minėjo fondus, o devyni - renginius. Prieinamumas buvo asocijuojamas su nemokama prieiga ir paslaugomis (trečdalis bibliotekų apmokestina kai kurias paslaugas) ir darbo valandomis. Stebina tai, kad respondentai visiškai nesiejo prieinamumo su internetu ir elektroninėmis paslaugomis. Apie skaitymą kalbėjo septyni respondentai, patys mėgstantys skaityti ir susirūpinę dėl skaitymo gebėjimų ugdymo ir skaitymo skatinimo bibliotekose.

Veiklos sritys. Įvardindami bibliotekų veiklos sritys respondentai jas surikiavo tokia seka (pagal svarbą): švietimas, kultūra, informacija, laisvalaikis ir raštingumas. Šviečiamoji veikla pareigūnams atrodo itin svarbi, tuo tarpu informacinė - antraeilė. Be to, ji suprantama siaurai, kaip apimanti fizinę ir virtualią prieigą prie dokumentų. Visi respondentai pripažįsta, kad viešoji bibliotekų misija siejasi su dviem sritimis - švietimu ir kultūra, nors pastarosios apibūdinimai buvo gana skirtingi ir problematiški. Apie laisvalaikio veiklos sritį interviu kalbėjo devyni respondentai, kurie laisvalaikį vėlgi siejo su bibliotekos fonduose esančių dokumentų pasiūla. Tik šeši kalbėjo apie raštingumą, nors dalis respondentų minėjo, kad raštingumo klausimai nėra įtraukti į savivaldybės darbotvarkę. Taigi, viešosios bibliotekos veiklos sričių supratimas gana konservatyvus - dominuoja švietimo ir kultūros sritys.

Vaidmenys. Pagal svarbą viešųjų bibliotekų vaidmenys pareigūnų atsakymuose rikiavosi tokia seka: švietimas, socializacija, informacijos paieška, raštingumas, laisvalaikis, skaitymo gebėjimų ugdymas, socialinė sanglauda ir viešųjų bibliotekų vaidmenų tyrimai. Taigi švietimas ir vėl prioritetas. Bet kaip gi suprantama, kas yra šviečiamasis vaidmuo? Pareigūnų akimis, pakaktų pasiūlyti kokybiškų dokumentų fondą jaunimui. Nebūtinos nei specifinės paslaugos, nei darbuotojų mokymai. 11 respondentų itin vertina bendruomeninį viešųjų bibliotekų vaidmenį. Jie traktuoja biblioteką kaip susitikimų, bendravimo vietą. Tačiau bibliotekos neasocijuojasi su viešosios nuomonės formavimosi, idėjų ir diskusijų, būdingų pilietinei visuomenei, vieta. Įdomus atradimas buvo tai, kad 11 iš 12 apklaustų respondentų nesuprato, kam reikalingas bibliografinis aptarnavimas bibliotekoje ir nesuvokė tokio tipo paslaugų turinio. Jų nuomone, visa informacija yra tvarkingai išdėliotose knygose ir internete, todėl nelogiška papildomai mokėti bibliotekininkui už tai, kad jis padeda surasti spausdintinius ir elektroninius leidinius. Panašiai buvo šnekama ir apie raštingumo, laisvalaikio organizavimą ir skaitymo skatinimą. Dauguma manė, kad visiems šiems poreikiams patenkinti pakanka gerai organizuoto fondo, o paslaugos, mokymosi visą gyvenimo programos, kultūrinių bendruomenių sanglaudos ir kitos iniciatyvos visiškai nebūtinos.

Tikslinės auditorijos. Kalbėdami apie bibliotekos vartotojus, pareigūnai išskyrė dvi stambias tikslines grupes - jaunimą ir senjorus. Jaunimo grupei priklauso visas vartotojų spektras nuo kūdikių iki paauglių. Senjorų grupei taip pat priskiriami neįgalieji. Kitos vartotojų grupės nėra matomos savivaldybių pareigūnams.

Taigi, net atrodytų gana pažangioje Kanadoje galime matyti, kad valdžios institucijų atstovų požiūris labai konservatyvus ir siauras, dažnai pareigūnai neturi pakankamų žinių bei svarių įrodymų, kurie įtikintų juos, kad, bibliotekininkų nuomone, itin reikšmingi vaidmenys apskritai verti dėmesio. Svarbu, kad bibliotekos skirtų laiko ir pastangų formuodamos bibliotekos strateginių prioritetų ir veiklų aiškinimo programas ir iniciatyvas, bendradarbiautų su savivaldybės pareigūnais bei pateiktų suprantamus ir išmatuojamus bibliotekos veiklos ir jos rezultatų, naudos įrodymus.

Parengta pagal:

GAZO D. City councillors and the mission of public libraries. Iš New Library World [interaktyvus]. 2011, vol. 112, no. 1/2, p. 52-56. Prieiga per: Emerald. DOI 10.1108/03074801111100454.

Komentarai

Populiarūs įrašai