Šiuolaikinio bibliotekų ir informacijos centrų vadybininko kompetencijos: Lietuvos darbdavių apklausos rezultatai

Koks, anot Lietuvos darbdavių, vadovaujančių bibliotekoms ir informacijos centrams, turėtų būti šiuolaikinis šių institucijų ar jų struktūrinių padalinių vadovas? Šiame straipsnyje nusprendėme pasidalyti 2009 m. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto atliktos apklausos rezultatais.

Atliekant apklausą buvo siekiama atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kokios dalykinės kompetencijos yra svarbiausios bibliotekos/informacijos centrų vadovams bei vadybininkams?

  • Kokie asmeniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai bei savybės yra svarbiausi bibliotekos/informacijos centrų vadovams bei vadybininkams?
Apklausoje dalyvavo viešieji (įsteigti valstybinių arba nepelno organizacijų) informacijos centrai, nacionalinė biblioteka, valstybinės reikšmės bibliotekos, akademinės bibliotekos (tik universitetinės), apskrities ir savivaldybių viešosios bibliotekos.

Anketas užpildė 71 respondentas. Manome, toks skaičius (nors ir nedidelis) leidžia pamatyti, kokių gi kompetencijų labiausiai reikia šiuolaikiniam vadovui ir vadybininkui bibliotekininkystės ir informacijos sektoriuje.

Dalykinės kompetencijos ir asmeniniai bei tarpasmeniniai gebėjimai ir savybės buvo tiriami pateikus respondentams sąrašus, sudarytus pasitelkus naujausius tarptautinius bibliotekininkystės ir informacijos kompetencijų, gebėjimų bei savybių tyrimus, tarptautinių bibliotekininkystės ir informacijos specialistų profesinių asociacijų rekomendacijas:

Išanalizavus kompetencijų bei savybių modelius buvo suformuotas sąrašas, kuris vėliau pateiktas respondentams klausimyne.

Pateiktame klausimyne tyrimo dalyviai turėjo pažymėti dalykines kompetencijas bei asmeninius ir tarpasmeninius gebėjimus ir savybes atskirai bibliotekų/informacijos centrų vadovams ir vadybininkams. Kiekviena sąrašo pozicija buvo vertinama pagal svarbą nuo 5 balų (svarbiausias) iki 1(mažiausiai svarbus). Ne visi anketų atsakymai buvo tinkami analizei. Diagramose pateikiamas analizuotų respondentų anketų skaičius (N).

Dalykinių bibliotekų bei informacijos centrų vadovų kompetencijų vertinimai apibendrinti 1 diagramoje.


1 diagrama. Dalykinės bibliotekų ir informacijos centrų vadovų kompetencijos

1 diagrama rodo, kad paklausiausios kompetencijos yra kelios (daugelis respondentų įvertino jas aukščiausiu balu): strateginis veiklos planavimas (94% respondentų), darbo organizavimas (89% respondentų), įstaigos biudžeto valdymas (86% respondentų), žmogiškųjų išteklių valdymas (83% respondentų) ir vadovavimas komandiniam darbui (80% respondentų). Populiariausių kompetencijų rinkinys atskleidžia pagrindines vadovo funkcijas – suformuoti ilgalaikę institucijos strategiją, sutelkti komandas bei motyvuoti personalą, racionaliai paskirstyti organizacijos išteklius.

Dalykinių bibliotekų ir informacijos vadybininkų kompetencijų vertinimai apibendrinti 2 diagramoje.


2 diagrama. Dalykinės bibliotekų ir informacijos centrų vadybininkų kompetencijos

2 diagrama rodo, kad aukščiausiais balais vertinamos vadybininkų ir vadovų dalykinės kompentencijos skiriasi. Svarbiausiomis vadybininko dalykinėmis kompetencijomis laikomi darbo organizavimas (68% respondentų), informacijos paslaugų reklama (68% respondentų), informacijos paslaugų valdymas (67% respondentų), vadovavimas komandiniam darbui (59% respondentų), projektų valdymas (59% respondentų).

Susumavus visus atsakymus apie dalykines kompetencijas nepriklausomai nuo pareigų aktualiausi dalykiniai bruožai bibliotekų ir informacijos centrų vadovams bei vadybininkams yra šie: darbo organizavimas (79% respondentų), vadovavimas komandiniam darbui (70% respondentų), strateginis veiklos planavimas (64% respondentų), žmogiškųjų išteklių valdymas (59% respondentų) ir įstaigos biudžeto valdymas (46% respondentų).

Bibliotekų ir informacijos centrų vadovų asmeninių ir tarpasmeniniai gebėjimų ir savybių vertinimai apibendrinti 3 diagramoje.


3 diagrama. Bibliotekų ir informacijos centrų vadovų asmeniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai bei savybės

3 diagrama rodo, kad nėra didelio skirtumo tarp atskirų bibliotekų ir informacijos centrų vadovų asmeninių bei tarpasmeninių gebėjimų ir savybių pagal svarbą. Daugelis išvardytų sričių atrodo potencialiems darbdaviams praktiškai vienodai svarbios. Tačiau labiausiai vertinami yra šie gebėjimai bei savybės: gebėjimas įžvelgti naujas galimybes besikeičiančioje aplinkoje (91% respondentų), atsakomybės jausmas už bendrus komandos darbo rezultatus (90% respondentų), gebėjimas aiškiai perteikti savo idėjas kitiems (asmenims ir grupėms) (86 % respondentų) ir kūrybinis mąstymas (86% respondentų).

Bibliotekų ir informacijos centrų vadybininkų asmeninių ir tarpasmeniniai gebėjimų bei savybių vertinimai apibendrinti 4 diagramoje.


4 diagrama. Bibliotekų ir informacijos centrų vadybininkų asmeniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai bei savybės

4 diagrama rodo, kad bibliotekų ir informacijos centrų vadybininkams keliami asmeninių ir tarpasmeninių gebėjimų bei savybių reikalavimai yra pakankamai aukšti. Tačiau populiariausi yra šie (jie skiriasi nuo reikalavimų vadovams): gebėjimas įsitraukti į komandos darbą (86% respondentų), atsakomybės jausmas už bendrus komandos darbo rezultatus (83% respondentų), taisyklių, susitarimų ir etikos normų laikymasis (80% respondentų) ir gebėjimas bendradarbiauti (80% respondentų).

Susumavus bibliotekų ir informacijos centrų vadovų bei vadybininkų asmeninius ir tarpasmeninius gebėjimus ir savybes aktualiausi yra šie: atsakomybės jausmas už bendrus komandinio darbo rezultatus (86% respondentų), taisyklių, susitarimų ir etikos normų laikymasis (82% respondentų), kūrybinis ir kritinis mąstymas (81% respondentų), gebėjimas įsitraukti į komandos darbą (81% respondentų).

****************************************************************************

Tyrimo rezultatai parodė aiškią takoskyrą tarp bibliotekų ir informacijos centrų vadovų ir vadybininkų kompetencijų. Šią takoskyrą galima apibrėžti tiek dalykinių kompetencijų, tiek asmeninių/tarpasmeninių gebėjimų ir savybių lygmenyje.

Vadovo vaidmuo labiau siejamas su strategijų kūrimu bei naujovių diegimu. Toks kompetencijų vertinimas matomas ne tik dalykinėje srityje, bet papildomas atitinkamų asmeninių savybių – pvz., gebėjimu įžvelgti naujas galimybes besikeičiančioje aplinkoje, gebėjimu aiškiai perteikti savo idėjas kitiems, kūrybinio ir kritinio mąstymo bruožų.

Vadybininkams labiau aktualus informacijos paslaugų valdymo lygmuo bei kasdienio darbo organizavimas. Šią tendenciją atspindi dominuojančios dalykinės kompetencijos – darbo organizavimas, informacijos paslaugų reklama bei informacijos paslaugų valdymas.

Asmeninių bei tarpasmeninių gebėjimų ir savybių lygmenyje matomas ryškus skirtumas tarp reikalavimų vadovams ir vadybininkams. Vadovui dažniausiai priskiriamos asmeninės kompetencijos, o vadybininkams – tarpasmeninės (pvz., gebėjimas įsitraukti į komandos darbą, atsakomybės jausmas už bendrus komandos darbo rezultatus ir kt.).

Parengta pagal:

MANŽUCH, Zinaida; PETUCHOVAITĖ, Ramunė. Bibliotekų ir informacijos centrų vadovų bei vadybininkų kompetencijų vertinimas: potencialių darbdavių apklausos rezultatai. Iš Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos atnaujintos magistrantūros studijų programos aprašas. Vilnius, 2010.

Komentarai

Populiarūs įrašai